Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden IncPlus B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, en op alle overeenkomsten waarbij, IncPlus B.V. Diensten (als hierna gedefinieerd) aan de Opdrachtgever levert, tenzij daarvan in de Overeenkomst (als hierna gedefinieerd) expliciet, uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van IncPlus;
Dienst: alle dienstverlening (inclusief resultaten daarvan) die IncPlus op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verleent;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties, inclusief voorbereidend materiaal;
Opdrachtgever: de partij(en) bij de Overeenkomst met IncPlus;
IncPlus: de besloten vennootschap IncPlus B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 61093661;
Overeenkomst: de Term Sheet tussen IncPlus en Opdrachtgever waarin de Diensten nader zijn gespecificeerd, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; en
Partij: IncPlus en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
2.2. Eventuele algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk en expliciet van de hand gewezen.
2.3. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In een dergelijk geval treden Partijen met elkaar in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de inhoud en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten die IncPlus, als onderdeel van de Overeenkomst, geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever aanlevert.
2.5. IncPlus is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht.

Artikel 3. De Dienst
3.1. IncPlus verricht de in de Overeenkomst omschreven Diensten te allen tijde naar beste kunnen. IncPlus verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij doet dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening. Het (verdere) gebruik van de Dienst door Opdrachtgever is altijd voor eigen risico van Opdrachtgever.
3.2. IncPlus zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. IncPlus heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van IncPlus. IncPlus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door IncPlus ingeschakelde derden te aanvaarden.
3.3. Overeengekomen opleverings- of overige termijnen kunnen niet als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk en expliciet tussen Partijen in de Overeenkomst is overeengekomen. Indien IncPlus enige overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij IncPlus een redelijke termijn wordt geboden om alsnog tot levering over te gaan.
3.4. IncPlus is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan IncPlus alle noodzakelijke gegevens te verschaffen die IncPlus nodig heeft om de Dienst te verrichten.
4.2. Indien IncPlus voor het verrichten van de Dienst afhankelijk is van de medewerking van de Opdrachtgever, dan verplicht de Opdrachtgever zich om de benodigde medewerking te verlenen op eerste verzoek van IncPlus.
4.3. De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat het ontbreken en/of het te laat aanleveren van de benodigde informatie en/of medewerking door de Opdrachtgever kan leiden tot vertraging bij het verrichten van de Dienst. IncPlus is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de materialen die Opdrachtgever aan IncPlus in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan IncPlus een wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, royaltyvrije en onbezwaarde licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
5.2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die gedurende of na de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan in het kader van de Dienst, rusten bij IncPlus. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt tot de overdracht van enig recht van Intellectuele Eigendom.
5.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan een Dienst te gebruiken voor handelingen of activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, deze Algemene Voorwaarden of die de goede naam van IncPlus kunnen schaden.

Artikel 6. Vergoeding en Betaling
6.1. Alle bedragen zoals genoemd in een offerte of de Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
6.2. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij IncPlus hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt.
6.3. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum volledig te voldoen.
6.4. Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een of meerdere betalingstermijn(en) niet of niet volledig heeft betaald, zal IncPlus een betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen (tenzij anders vermeld) na de betalingsherinnering het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.5. Vanaf de datum van verzuim van Opdrachtgever, is IncPlus gerechtigd om over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten) ten laste van de Opdrachtgever. IncPlus kan op dat moment ook besluiten om de vordering middels een deurwaarder, incassobureau of gerechtelijke procedure te incasseren.
6.6. IncPlus is gerechtigd de nakoming van alle of een gedeelte van haar verplichtingen op te schorten vanaf de datum waarop Opdrachtgever niet nakomt.

Artikel 7. Garantie en vrijwaring
7.1. De Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst indien IncPlus aan haar verplichtingen uit hoofde van artikel 3.1 heeft voldaan. Overige (impliciete of expliciete) garanties met betrekking tot de Diensten zijn expliciet uitgesloten.
7.2. Opdrachtgever garandeert dat zij gerechtigd is de door haar overhandigde materialen in het kader van de Overeenkomst aan IncPlus beschikbaar te stellen en dat (verwerking van) deze materialen geen inbreuk maken op enig (Intellectuele Eigendoms)recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart IncPlus van iedere schade en kosten voortvloeiend uit vorderingen van derden die ziet op schending van deze garantie.
7.3. IncPlus registreert en bewaart informatie over de Opdrachtgever, inclusief persoonsgegevens van vertegenwoordigers van de Opdrachtgever alleen wanneer deze benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en IncPlus zal de Wet bescherming persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving op het gebied van privacy naleven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Iedere aansprakelijkheid van IncPlus is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van IncPlus wordt uitgekeerd. Desgevraagd worden over de door IncPlus gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van IncPlus uit welke hoofde dan ook beperkt tot een maximum van EUR 5.000 (zegge: vijf duizend euro).
8.2. Indien de levering van enige Dienst van IncPlus afhankelijk is van de beschikbaarheid van een dienst of medewerking van een derde, is IncPlus nooit aansprakelijk voor enige niet- of beperkte beschikbaarheid van deze dienst of uitblijven van deze medewerking. Opdrachtgever vrijwaart IncPlus van alle vorderingen die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van enige dienst van een derde die voor het verlenen van de Dienst vereist is.
8.3. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
8.4. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van IncPlus of haar bestuurders.
8.5. IncPlus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door Opdrachtgever door middel van de Dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en Opdrachtgever vrijwaart IncPlus van iedere vordering van een derde voortvloeiende uit een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en andere wet- of regelgeving door middel van (het gebruik van) de Dienst.

Artikel 9. Beëindiging van de Overeenkomst
9.1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald. Het is IncPlus toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal één (1) maand. IncPlus is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
9.2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
9.3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – in alle gevallen,
a. nadat de andere Partij op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen; of
b. met onmiddellijke ingang indien de andere Partij in verzuim is en krachtens Nederlands recht geen schriftelijke ingebrekestelling vereist is.
9.4. Indien op enig moment bij een hiervoor bedoelde ontbinding prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al door de Opdrachtgever zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet geannuleerd, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat IncPlus in verzuim is met betrekking tot specifiek die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door IncPlus zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
9.5. Ingeval de Opdrachtgever de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te beëindigen, is de Opdrachtgever aan IncPlus een door IncPlus nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding omvat alle reeds door IncPlus gemaakte kosten en haar door de beëindiging geleden schade, inclusief de gederfde winst.
9.6. Het in artikel 5.1 bedoelde gebruiksrecht komt niet te vervallen na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook.
9.7. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal IncPlus vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook – behoudens (i) wanneer voor openbaarmaking van deze gegevens door de andere Partij voorafgaand toestemming is verleend, (ii) wanneer deze gegevens in redelijkheid kunnen worden aangemerkt als niet-vertrouwelijk, of (iii) wanneer de andere Partij deze gegevens op enige wijze zelf openbaar heeft gemaakt.
10.2. Als vertrouwelijke informatie worden in ieder geval bestempeld de gegevens die Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst naar elkaar sturen en/of inzage in verlenen.
10.3. Wanneer één der Partijen krachtens de wet of een rechterlijke beslissing verplicht wordt om gegevens over of van de andere Partij te verstrekken aan de overheid of aan instanties die daarvoor door de overheid zijn aangewezen, dan vervalt de geheimhoudingsverplichting voor die specifieke situatie.

Artikel 11. Varia
11.1. E-mailberichten worden beschouwd als schriftelijke berichtgeving, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
11.2. IncPlus is gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever komt voor een dergelijke overdracht niet in aanmerking, tenzij anders overeengekomen.
11.3. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en IncPlus en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.4. Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van een overeenkomst tussen partijen en haar rechtsopvolgers mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

***